Útěk z Mírova

Zpráva Vězeňské služby o útěku
doživotně odsouzeného Kajínka

 

Mluvčí Vězeňské služby Eduard Vacek zveřejnil poznatky o okolnostech útěku doživotně odsouzeného dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka z věznice v Mírově. V textu, který obsahuje i chronologicky řazený přehled událostí a záznamy o předchozích útěcích Jiřího Kajínka se uvádí:
 

 

Mimořádné události ve Vězeňské službě
V souvislosti s útěkem odsouzeného Jiřího Kajínka z věznice Mírov dne 29.10. bylo publikováno ve sdělovacích prostředcích velké množství nepotvrzených zpráv a spekulací, které zatemňují skutečný stav sledu událostí, tak jak byl zjištěn při vyšetřování případu. Následující informace jsou poskytovány veřejnosti jako objektivně zjištěné skutečnosti.
Šetřením bylo prokázáno, že dozorce umožnil odsouzenému Vlasáku Martinovi vstup k odsouzenému Jiřímu Kajínkovi za účelem hry šachů. Toto přemístění odsouzeného proběhlo ve 12:00 hodin, a to až do 18:40 hodin, Návštěva byla provedena na základě praxe povolené vychovatelem oddělení, kdy zhruba již před půl rokem tyto návštěvy začal umožňovat v nepravidelných intervalech.
Tyto návštěvy povoloval vychovatel bez vědomí nadřízených funkcionářů a bez toho, aniž by je dodatečně informoval. V průběhu služby dozorců na denní směně bylo zjištěno, že dozorce velený na stanoviště v rozporu se specifickými povinnostmi dozorců, které ukládají nejméně 1x v denní době provést technickou prohlídku cel ubytovny (včetně preventivní osobní prohlídky ubytovaných osob), tuto kontrolu neprovedl. Dle zápisů V Knize kontrol měla být tato kontrola provedena dne 29.10.2000 v 09:15 a v 15:00 hodin, avšak z výpisu deníku událostí bylo zjištěno, že v udaných časech nebyla cela č. 4 vůbec otevřena. Z výpisu deníku událostí je patrno, že cela č. 4 byla otevřena v 09:38:23 hodin a zavřena v 09:38:29 hodin. Dále byla cela č. 4 otevřena ve 12:00:23 hodin a zavřena 12:00:36 - v této době byl umístěn odsouzený Vlasák k odsouzenému Kajínkovi. Dle výpovědi dozorce z ranní směny tento provedl u odsouzeného Vlasáka osobní prohlídku a zkontroloval igelitovou tašku, ve které měl Vlasák ponožky, ručník, ovoce a jiné běžné věci. Nedovolené předměty nenalezl. Prohlídku igelitové tašky provedl tím způsobem, že ji rozevřel, nahlédl dovnitř a provedl rukama kontrolu obsahu. Dílčí a technické prohlídky, stanovené v plánu dílčích a technických prohlídek, byly prováděny v řádných termínech a se zabezpečením zápisů, včetně informace o provedení VISS.
Další otevření cely bylo provedeno v 18:40:47 hodin, což bylo již 20 minut po zjištění útěku.
Z šetření dále vyplývá, že dozorce velený na tento úsek prováděl kontrolu průzorem cely v nepravidelných intervalech, kdy tito dva odsouzení na cele vždy, když slyšeli příchod k cele, simulovali hru v šachy. K činnosti noční služby dozorčí směny, bylo zjištěno, že nedošlo k předání úseku v souladu s povinnostmi pro tento úsek stanovenými. Praktické převzetí služby na tomto úseku proběhlo tak, že dozorce končící ranní směnu neupozornil nastupujícího dozorce, že byl z cely na jinou celu přemístěn odsouzený Vlasák Martin. Dozorce přebírající službu tuto převzal tak, že zkontroloval průzorem ve dveřích pouze některé z cel, aniž by cely otevřel a odsouzené převzal fyzicky.
Samotný útěk byl proveden tak, že ods. Kajínek přeřezal na dvou místech 1 prut mříže o síle cca. 3 cm. Jaké nářadí bylo použito na řezání bude předmětem expertizy kriminální policie. Vzniklým otvorem ods. Kajínek hodil na hradby vlasec na jehož konci byla uvázána tužková baterie, po tomto vlasci spustil lano vyrobené ze spletených pruhů prostěradel a povlečení a ze svazku spletených šňůr o síle cca. 1 mm. Tyto šňůry (provázky) se používají k výrobě žaluzií, jejichž výroba je ve věznici Mírov součástí zaměstnávání odsouzených. Na konci lana byla kotva, zhotovená z kovové vzpěry postele, kterou měl odsouzený na cele. Touto kotvou se lano zachytilo za zábradlí, lemující ochoz na hradbách. Druhý konec byl přivázán za mříž v okně cely. Po lanu ods. Kajínek překonal vzdálenost (zachycen oběma rukama na nichž měl navlečeny rukavice a nohama se sklouzl), která jej dělila od hradeb. Okno cely, odkud sešplhal, je zhruba 10 metrů nad úrovní hradeb a hradby dělí od objektu asi 5-8 metrů široký příkop.
Ods. Kajínek překonal ochoz na hradbách a z vnější strany hradeb, respektive z ukotvení ostnatého drátu na vnější straně hradeb se spustil po druhém laně, které měl již připraveno u sebe, a poté zmizel strážnému z dohledu.
Pátrání zásahovou hlídkou bylo neúspěšné, služební pes ztratil po chvíli stopu. Na stejném místě později ztratil stopu i policejní pes.
Konkrétní způsob, jak se dostaly nepovolené předměty (nylonové provázky a nástroje k přeřezání mříží) na celu, nebyl dosud zjištěn.
Z analýzy záznamů v Deníku událostí a dosavadního šetření bylo zjištěno, že v 18:20 hodin strážný na strážní věži č. 2 zpozoroval ve střeženém úseku vyhození lana z okna směrem na hradby. Strážný tuto okolnost hlásil v 18:21 hodin pojítky operačnímu středisku, ačkoliv měl v tomto okamžiku vyjít na ochoz strážní věže se zbraní s plným palebným průměrem k použití. Po předání této informace vyšel na ochoz strážní věže, když se již Kajinek pravděpodobně přibližoval bezprostředně k zábradlí hradební zdi. V tomto okamžiku teprve následovala výzva, výstřel pro výstrahu a následné použití střelné zbraně, přičemž opustil ochoz strážní věže a asi tak 15 m se vzdálil od strážního stanoviště směrem k prchajícímu vězni. Vzhledem k tomu, že tyto střely mířily nad Kajínka, tento se přikrčil mezi hradební ozuby a poté se spustil pomocí druhého lana stejného provedení za hradební zeď. V okamžiku, kdy doskočil na zem, strážný po něm opět vystřelil a poslední rána za prchajícím odsouzeným byla vystřelena před tím, než zmizel v nedalekém lesním porostu.
 

 

Chronologický sled opatření, která byla provedena ve věznici Mírov v návaznosti na vzniklou mimořádnou událost:
- 18:20 hod. strážným na věži hlášeno vyhození lana z okna cely
- 18:21 hod. strážný na věži hlásí že z okna cely se spouští odsouzený, o situaci zároveň vyrozuměni příslušníci VS na okolních strážních věží
- 18:22 hod. vyslána str. hlídka psovod ke zjištění situace
- 18:30 hod. provedeno ztotožnění osoby, zjištěno že se jedná o ods. Kajínka, zároveň vyrozuměna PČR Mohelnice, Zábřeh
- 18:31 hod. o celé události informován ředitel věznice Mírov
- 18:35 hod. vyhlášen plán vyrozumění a svozu příslušníků VS věznice Mírov a psovodi se služebními psy vysláni po stopě ods. Kajínka
- 18:55 hod. o celé věci informována stálá služba GŘ VS ČR Praha
- 19:10 hod. na stopu nasazen služební pes PČR
- Obě části lana, po kterém ods. Kajínek uprchl z věznice Mírov, byly spolu s částí odříznuté mříže předány na odbornou expertízu orgánům PČR.
- Policií ČR bylo po uprchlém vězni ods. Jiřím Kajínkovi vyhlášeno celostátní pátrání a byla přijata mimořádná bezpečnostní opatření.

Prvotním šetřením ve věznici byly určeny následující příčiny a podmínky vzniku mimořádné události:
Nedůsledná kontrola nad prováděním stanovených úkonů v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a chodu oddělení doživotního výkonu trestu OS
Nedostatečně zajištěná služba vychovatelů a specialistů na oddělení VTOS
S ohledem na výkon doživotních trestů je zřejmé, že došlo k podcenění situace při povolování věcí, které mají odsouzení na celách.
Nevhodné stavebně technické řešení cel, tj. nemožnost fyzické kontroly odsouzeného bez otevření cely
Bez souhlasu ředitele věznice byly povoleny pravidelné vzájemné návštěvy na celách mezi odsouzenými na oddělení doživotních trestů.
Nedůsledné provádění dílčích a technických prohlídek a zejména pak speciálně stanovených prohlídek cel na oddělení doživotních trestů
 

 

Přijatá personální a kázeňská opatření:
Ředitel věznice PhDr. Milan Kohoutek - snížení platu, vytýkací dopis
I zástupce ředitele věznice pplk. Květoslav Vlasák - zproštění výkonu služby
Zproštění služby dalších 7 příslušníků VS z Mírova

Předchozí mimořádné události v souvislosti s osobou odsouzeného Kajínka:
dne 21. 1. 1993 přerušen výkon trestu, zpět do věznice Příbram se již nevrátil, zadržen PČR Praha dne 8. 2. 1994 a dodán zpět do výkonu trestu
dne 23. 7. 1994 v 08:45 hodin, provedl útěk z VV České Budějovice při provádění vycházek a téhož dne zadržen v 09:15 hodin v blízkosti vazební věznice
dne 11. 9. 1996 v 04:00 hodin se pokusil o útěk z věznice Valdice, zadržen ještě v objektu věznice