1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004   


 Úvod
 Aktuálně
 Monitoring tisku
 Obnova řízení
 Guestbook
 Komentáře
 Na vlastní oči
 Reportáže
 Akce
 Fotogalerie
 Milost
 Stížnost k ÚS
 Usnesení NS
 Usnesení ÚS
 Rozhovor
 Vyšetřování
 Pochybení
 Rozsudek
 Zpráva VSČR
 Životopis
 Valdice
 Petice
 Chat
 Odkazy
 Napište nám
Přečtěte si oficiální text žádosti o milost, zaslané prezidentu České republiky:


Vážený pan
Václav Havel,
prezident České republiky
119 08 Pražský hrad

V Praze dne 1. 11. 2001

Věc: Milost prezidenta pro Jiřího Kajínka

Vážený pane prezidente,
    my, níže podepsaní občané České republiky Vás v souladu s ustanoveními Listiny základních práv a svobod občanů žádáme o udělení milosti pro pana Jiřího Kajínka. Myslíme si, že vyšetřování jeho případu nebylo vedeno řádně. Nebyla provedena rekonstrukce činu, za který byl odsouzen na doživotí, nebyly provedeny ani konfrontace svědků. Proti Jiřímu Kajínkovi neexistuje jediný přímý důkaz, že je vrah.
    Ze všech pochybení, která kauza Kajínek nese, je zřejmé, že byl odsouzen proto, aby byli kryti skuteční viníci. Vážený pane prezidente,
    české soudy hodnotily jen předložené důkazy, zřejmě proto nemohly dojít k jiným závěrům. Mrzí nás, že Nejvyšší soud zamítl stížnost na porušení zákona, kterou ve prospěch Jiřího Kajínka podal bývalý ministr spravedlnosti Pavel Rychetský. Nové, řádně vedené vyšetřování a proces by odhalily skutečného pachatele.
    My občané České republiky, v obavě, ze byl na doživotí odsouzen nevinný člověk, Vás žádáme o udělení milosti pro pana Kajínka.


            Děkujeme     

   Z vašich emailů které dostáváme, je zřejmé, že mnoho z vás, by rádo připojilo svůj podpis pod milost pro Jiřího Kajínka. Ne všichni máte možnost, zúčastnit se našich setkání. Bohužel, to nelze udělat emailem. Žádost o milost musí obsahovat:

jméno, příjmení, adresu a vlastnoruční podpis.

   Proto jsme pro vás připravili text, který podepují lidé na Václavském náměstí. Stačí ho vytisknout, opatřit všemi náležitostmi, podepsat a odeslat panu prezidentovi:


Verze pro tisk


     


Toto jsou texty žádostí o milost, napsané samotnými občany. Pokud jste i vy napsali žádost, o kterou byste se s ostatními rádi podělili, můžete mi ji poslat. Rádi ji zde zveřejníme.      info@kajinekjiri.com


     

V Hodoníně dne 9. 9. 2002                                Pane prezidente,

   obracíme se na Vás s naléhavou žádostí. Již téměř dva roky sledujeme osud pana Jiřího Kajínka - občana České republiky, kterému byl udělen soudy tohoto státu výjimečný trest: doživotní vězení. Zvážili jsme nám známé okolnosti jeho případu, jeho současnou situaci i situaci v našem státě.

   Žádáme Vás tímto dopisem, abyste udělil milost prezidenta republiky panu Jiřímu Kajínkovi, nar. 11.1.1961, uvězněnému toho času ve věznici ve Valdicích.

   Pane prezidente, se znepokojením sledujeme, ale i sami zakoušíme, jak málo znamenají v naší zemi skutečné lidské hodnoty. Nemůžeme než se ztotožnit s tím, co jste řekl již téměř před rokem: "zase lze pozorovat, jak se autorita moci - byť v nových pluralistických poměrech - pokouší po klasickém způsobu srůstat s autoritou pravdy, takže čím vyšší funkci někdo má, tím spíš se cítí být jediným majitelem pravdy".

   Tázali jsme se sami sebe, proč v případu Jiřího Kajínka nebyl proces veden lépe, proč nebylo využito všech zákonných možností k odhalení pravdy v celé kauze. Odpověď na tuto otázku však není příliš těžká pro člověka, který již narazil na neústupnost nevědomí svých spoluobčanů, zejména pak oněch "majitelů pravdy", kteří jsou postaveni ve funkcích státních úředníků či ve funkcích soudců.

   Lidské nitro je v mnoha z nich převrstveno nánosem pseudohodnot, svědomí umlčováno názorem většiny a naprosto převládá zhoubný pragmatismus. Myslíme si, že zcela právem, pane prezidente, považujete přetrvávající způsoby myšlení za nejvážnější projev neschopnosti občanů České republiky vyrovnat se s dědictvím minulosti.

   S bolestí sledujeme, jak je našimi vrcholnými politiky hodnocen stav země: v drtivé většině případů kvantitativními ukazateli. Vyjadřují své uspokojení nad růstem hrubého domácího produktu a uzavírají, že situace v zemi se vyvíjí příznivě.
   Stačí však přečíst si například písemný projev pana místopředsedy Nejvyššího soudu. Už ze samotného způsobu myšlení tohoto ústavního činitele je zřejmé, že naše země je ve velké bídě. Naše země trpí. Její duch je potlačen egoismem "majitelů pravdy" a ubíjen pragmatickou tezí, že co je výhodné, to je i správné.

   Pane prezidente, jsme velmi rádi, že právě Vy o těchto bolestech, bídě a vnitřním utrpení země víte. A víte o tom, že je to jedině soubor duchovních hodnot, které jsou tím skutečným pramenem řádu společenského soužití. Bez tohoto pramene nemůže být spravedlnosti, cti, pevnosti a neúplatnosti. Bez něho nemůže být ani nezávislosti soudů. Jak těžké by bylo řadě našich politiků a soudců vysvětlit tyto skutečnosti, Vám tak výjimečně zřejmé.

   Občany České republiky čeká snad ještě dlouhá cesta, než se vymaní z vleku jakési davové "odpovědnosti", kdy jednotlivec neodpovídá vlastně za nic, kdy je - jak jste zmínil - "nádherně zbaven nutnosti přemýšlet". Kdy nehledá ony skutečné prameny, své vlastní spočinutí v Universu.

   Pane prezidente, pan Jiří Kajínek byl odsouzen za podivných okolností. Ano, známe ono - v médiích neustále opakované - dogma: rozsudek byl vynesen nezávislými soudy.
   Soudci se rozhodují údajně nezávisle a podle zákonů platných v tomto státě. Dovolujeme si však položit otázku: o jakou nezávislost se jedná, rozhodují-li soudci vlečení bezmocně svým neřešeným nevědomím, zděděnými způsoby myšlení? O jakou nezávislost se jedná, jsou-li vnitřní prameny převrstveny již zmíněným nánosem pseudohodnot?

   Dovolujeme si také podotknout: i když zákony České republiky nevyvěrají mnohdy z pravého pramene, ani ony nejsou tak tvrdé jako umíněnost ega, které se rozhodlo jich zneužít… Zákony této země umožňovaly znovuobnovení procesu pana Jiřího Kajínka. Umožňovaly taktéž, aby o stížnosti ministra spravedlnosti pro porušení zákona jednal Nejvyšší soud veřejně a za přítomnosti odsouzeného. Avšak - nestalo se tak!
   Dobrá vůle těch, kteří chtěli znát pravdu o tomto případu, kteří se nechtěli stavět zády a s pohrdáním k mladému lidskému životu, však narazila na nečekanou překážku.

   Snaha soudců dokázat domnělou nezávislost dosáhla takových rozměrů, že byla uplatněna i za cenu života člověka. Snaha dokázat, jak vysoké odbornosti je při rozhodování soudců třeba (tedy tak vysoké, že se příčí všem argumentům lidského rozumu) si vyžádala svou oběť. Jak pan místopředseda Nejvyššího soudu naznačuje v již zmíněném textu (zveřejněném v Právu dne 24.10.2001), není to zdaleka oběť poslední.

   Přiznáváme, že výše zmíněný text, jehož autorem je pan Pavel Kučera, námi otřásl. Jako občané České republiky zůstáváme bezmocně stát před zvůlí, ve kterou se zvrhla idea nezávislosti. V údivu se díváme do tváře cynismu tam, kde jsme čekali ty nejvyšší mravní hodnoty. Nejen pan Jiří Kajínek, ale každý občan České republiky se tak stává terčem výsměchu a obětí nadřazenosti těch, kterým dal svoji důvěru.

   Pane prezidente, žádáme Vás o milost pro pana Jiřího Kajínka. Není to prosba za viníka, kterému má být prominut spravedlivý trest. Je to prosba za člověka, kterému bylo znemožněno se veřejným způsobem hájit proti vznesenému obvinění před nezávislým soudem. Prosba za toho, komu egoismus druhých již odňal všechny možnosti kromě jediné - v případě, že mu nebude udělena milost prezidenta republiky, je mu dovoleno zemřít ve vězení.

   Není nám možno lhostejně přihlížet k osudu pana Kajínka, protože nám leží na srdci stejně jako životy ostatních občanů České republiky, kteří se stávají obětí egoistické zvůle "mocných".

   Dlouhá je cesta do zaslíbené země, v níž "vláda věcí tvých k tobě se navrátí, ó lide"; je delší, než jsme očekávali…

   Naléhavě Vás prosíme, abyste naši žádost zvážil.

   Děkujeme Vám.
Jana Šmýdová, v.r.
Vítězslav Harnoš, v.r.
Stanislav Bílík, v.r.
Rostislav Zigo, v.r.
Zdeněk Lukáš, v.r.     Vážený pan
Václav Havel
prezident České republiky
119 08 Praha - Hrad


Vážený pane prezidente,
tímto dopisem se na Vás obracím s žádostí o milost pro pana Jiřího Kajínka, nar. roku 1961, který byl dne 23. června 1998 odsouzen k doživotí za dvojnásobnou vraždu a jeden pokus o vraždu.

Domnívám se, že pan Kajínek byl usvědčen nedostatečnými a zfalšovanými důkazy, soudní proces byl v jeho případě zmanipulován policií, a proto byl odsouzen nevinně. Bohužel, dne 19. 9. 2001 Nejvyšší soud zamítl stížnost pro porušení zákona bývalého ministra spravedlnosti, pana Pavla Rychetského, a neumožnil tak znovuotevření případu. Proto Vás žádám a prosím Vás, abyste zhodnotil danou situaci a podle svého rozhodnutí případně využil svého práva, daného Vám Ústavou České republiky.

Věřím ve Vás a doufám, že všechny tyto okolnosti spravedlivě a nestranně posoudíte a rozhodnete se čistě podle Vaší vlastní vůle a uvážení.

Děkuji za pochopení.
S velkou úctou


V Ostravě dne 6. 10. 2001                                    Lucie Svobodová     


Vážený pan
Václav Havel
prezident České republiky
Kancelář prezidenta republiky
Pražský Hrad
119 08 Praha 1


   V Praze dne 14. listopadu 2001

   Věc: Žádost o udělení milosti odsouzenému Jiřímu Kajínkovi nar. 11. ledna 1961, t. č. ve výkonu trestu ve věznici Valdice.


   Vážený pane prezidente,

obracím se na Vás jako na člověka, který v tuto chvíli symbolizuje bezmála poslední naději pro doživotně odsouzeného pana Jiřího Kajínka, a jako občan České republiky Vás žádám, abyste mu udělil milost a prominul uložený trest.
   Podle průběhu dokazování i podle výsledku soudního procesu se domnívám, že pan Kajínek ve skutečnosti není pachatelem činu, za který mu Krajský soud v Plzni vyměřil nejpřísnější trest. Toto odsouzení je mstou za to, že pan Kajínek v roce 1990 odzbrojil policejní hlídku.
   V případu tzv. plzeňských vražd je celá řada nejasností, úmyslně byla zmařena možnost obhajoby tím, že nebyly provedeny některé, dle mého názoru, podstatné důkazy, které mohly nevinu pana Kajínka prokázat. Jedná se např. o rekognici in natura během přípravného řízení, konfrontaci svědků nebo rekonstrukci na místě činu. Proti panu Kajínkovi neexistuje jediný přímý důkaz a on sám od počátku svoji vinu zásadně popírá. Svědkové Jaroslav Ďurči a Alexander Hegedüs přiznali, že k výpovědím, které uváděli, je donutila prostřednictvím vazby policie. Stejným způsobem bylo manipulováno i s korunním svědkem Vojtěchem Pokošem.
   Ďurči i Hegedüs by své výpovědi změnili, pokud by došlo k obnově řízení. Přesto musím konstatovat, že k novému procesu pravděpodobně nikdy nedojde - soudům je bohužel osud člověka s podobnou minulostí prakticky lhostejný.
   Jiřího Kajínka znám z dopisů jako přátelského a inteligentního člověka. Vím, že smířit se s faktem, že neprávem strávíte zbytek života ve vězení, snad ani není v lidských silách, a proto Vás prosím, dejte panu Kajínkovi ještě šanci, on nevraždil.

   Děkuji a přeji Vám mnoho úspěchů a hlavně pevné zdraví. S úctou

                                                                             I.
     


Vážený pan
Václav Havel
prezident ČR
Kancelář prezidenta republiky
Pražský Hrad
119 08 Praha 1

V Praze 18.října 2001

   Vážený pane prezidente,

   píši Vám ohledně pana Jiřího Kajínka, odsouzeného na doživotí za dvě vraždy. Chtěla bych požádat o milost pro tohoto člověka, neboť je s největší pravděpodobností nevinný. Všechno nasvědčuje tomu, že nevinu pana Kajínka se už soudní cestou nepodaří prokázat, a tak je udělení milosti jednou z posledních možností, které ještě zbývají.

   Chci Vás poprosit, abyste při svém rozhodování o udělení či neudělení milosti rozhodoval podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, protože soudci z Nejvyššího soudu se tak bohužel nezachovali.

   V této kauze je tolik pochybení a nedostatků, až mě z toho jímá hrůza. Nemá smysl, abych se o nich zmiňovala, protože od toho jsou tu povolanější než jsem já.

   Přeji Vám hodně úspěchů ve Vašem dalším počínání a jsem s pozdravem.

   Klára Hnízdilová     

Věc: milost prezidenta

Vážený pane prezidente.

    To oslovení není pro mě formální. Předpokládám, že jste prezidentem, který ví co je bezpráví, bezmocnost proti zvůli moci, korupci a zlobě lidí.
    Při sledování příběhu Jirky Kajínka jsem dospěl k závěru, že jej oslovím, protože co více měl udělat proto, aby upozornil na nespravedlivé doživotní odsouzení, než při útěku z Mírova riskovat svůj život. Před vánocemi roku 2000 jsem se odhodlal napsat mu do vězení. Za ten rok našeho dopisování jsem získal přítele. Poznal jsem člověka odvážného, silného duševně i fyzicky, milého a hlavně inteligentního. To je asi to, co nejvíce policii vadí. V situaci, kdy se lidé hroutí pod tíhou bezpráví a odsudků v bezvýchodné situaci, kterou mu "někdo" připravil, Jirka zůstal slušným, vlídným a trpělivým člověkem, který čeká na změnu svého osudu a aktivně pravdě pomáhá na svět. Jak dlouho se taková situace dá vydržet? Nevím. S tím počítají ti, co vědí, jak to bylo.
    Začátek této kauzy je v roce 1991, kdy za podivných okolností byl Jirka odsouzen na 11 let, aniž by způsobil někomu zranění. To nebyl rozsudek, ale msta.
    Ti, kdo vymysleli a provedli v Plzni Borech vraždy, využili názoru justice a novinářů na Jirku, jako nenapravitelného nebezpečného recidivistu. TITO lidé jsou na svobodě a někteří na vyšších postech.
    Soudy odúřadovaly, co jim vyšetřovací orgány předložily. Jak může vypadat vyšetřovací spis, zpracovaný spolupachateli?
    Soudy nižších stupňů uvěřily a NS ČR neměl odvahu se jejich omylu postavit. Rezortní solidarita zapracovala. Jak zachovat byť zkřivenou, ale přeci jen tvář justice před národem? Udělit milost Jirkovi pane prezidente a soudy důrazně upozornit na to, že tyto praktiky jsou nepřijatelné, neslučitelné s právním státem.
    Proč nebyly vyvráceny pochybnosti exministra Rychetského? NS ČR se bojí. musí zachovat "tvář" zmrzačením práva pro Jirku.
    Rozhodnutí NS ČR za předsednictví JUDr. Wagnerové v neveřejném zasedání (proč asi???), je vrcholem arogance justice nejen k Jirkovi, ale i k ministru spravedlnosti JUDr. Burešovi, k nám všem. Je to Mnichov, pane prezidente - Mnichov. polehčující okolnost? jde o jeden lidský život a to ještě ne náš!
    Není divné, že si na tomto případu vylámaly zuby dva ministři spravedlnosti?
    V cestě za dokonalým zločinem už JIM stojí v cestě jen dvě osoby - Jirka (ve vězení) a Vy pane prezidente.
    Ten případ už je ve fázi, kdy všichni zúčastnění se bojí říct, že je to justiční omyl, který byl soudům podstrčen aktéry tohoto činu.
    Nad právem a zákony je podle mne morálka. Pro mne není důležité, že JUDr. Bureš nesměl podat k ústavnímu soudu ČR ústavní stížnost na NS ČR. Pro mě je důležité, že to udělal, že podle svého přesvědčení a svědomí to musel udělat. Kdyby dokázal zákon být vždy objektivní a spravedlivý, asi byste se pane prezidente nebál trestu smrti. Nemusel by se v USA ustanovit "soud posledního odvolání " JUDr. Gardner. Statistiky omylů a úmyslů jsou více než přesvědčivé. JUDr. Bureš se zachoval statečně a čestně, ale výsledek? Vítězí právo o kterém víme, že je lež!
    Dříve měl vladař po ruce šaška, aby se dopídil pravdy, Šašek řekl pravdu a dostal kopanec - pravda vadila. Dnešní mocní nepotřebují znát pravdu. Od toho mají soudy a justici. To jsou ošetřovatelé pravdy. Neomylní, ctihodní lidé v černých talárech. Mocní jsou daleko, pravda jim nevadí, byť je nemravná.
    K čemu jsou krásná slova, když není reálné uplatnění? Nežijeme v pohádce se spravedlivým koncem.
     V tomto státě není žádná autorita, která by se dokázala postavit této zvůli. Tato kauza v této fázi už není pro zbabělce. Kdo jiný než Vy, pane prezidente by se jim měl postavit?
    Pane prezidente, nezávidím Vám, protože máte napravovat chyby za někoho jiného. Když jde o něco velice vážného, bolavého, na čem nejde vytřískat žádný společenský a politický kapitál, je tady berlička - pan prezident. (promiňte mi tu "berličku"). V tomto případě byste získal obdiv národa. Není to nejvyšší hodnota státníka Vašeho formátu?
    Vaše rozhodování, by mělo být ulehčeno fakty, které předloží právníci Jirky. Dle jejich názoru, by Vám neměl nikdo z odborné veřejnosti udělení milosti pro Jirku vyčítat. Veřejná podpora Jirky od lidí je ošidná. Lidé se bojí pane prezidente! I já se bojím, ale chtěl jsem udělat alespoň "něco". Proč? Proč jste Vy "něco" dělal, aniž jste věděl, že se "něco" změní? Ani já to nevím. Ale je to ve mně. Ten pocit Vy přece znáte.
    Pokud ONI vyhrají, je konec našeho malého snu o demokracii a právu. Nenechte ten sen padnout. Kvůli Jirkovi, kvůli sobě, kvůli nám.
    Odsouzení na doživotí za vraždy, které spáchal někdo jiný, to už není omyl nebo pochybení - to je úmysl.
    Psávalo se, že mráz přichází z Kremlu. Ale on už tady je, v nás, sáhl po nás díky ctihodným lidem v černých talárech.
    Bůh Vám žehnej pane prezidente, abyste měl sílu se bez hnusu dívat na tenhle nádhernej, ale bolavej svět.

                  Zdraví pro vás a Vaše nejbližší.

                   S úctou                                                              Ing. B.N.
nahoru